Lakások bérbeadása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

helyreállításra szoruló lakások költségelven történő bérbeadására.
A pályázat célja 1 év határozott idejű, majd a helyreállítást követően határozatlan idejű szerződés megkötése
térítési díjra történő licitálással.

Lakások

Alapt.
(m2)

Komfortfokozat

Szoba-
szám

Induló térítési
díj (Ft)

Térítési díj emelésének
mértéke (Ft)

Pályázati díj és egyben helyreállítási költség (Ft)

Bérleti díj
2020. évben
(Ft)

3D webséta

Mikszáth K. u. 26. 3/2.

64

komfortos

2

5.440.000,-

85.000,-

4.592.885,-

42.688,-

séta

Vár u. 6. 2/3.

86

komfortos

2

8.600.000,-

100.000,-

5.594.236,-

62.264,-

séta

Zrínyi u. 5. 1/15.

75

komfortos

2

7.500.000,-

100.000,-

5.388.891,-

54.300,-

séta

Klauzál tér 5. 1/6.

101

összkomfortos

3

10.100.000,-

100.000,-

7.298.731,-

84.032,-

séta

Klauzál tér 5. 1/7.

66

összkomfortos

2

6.600.000,-

100.000,-

5.160.175,-

54.912,-

séta

Stefánia sétány 1. 2/9.

149

összkomfortos

4

14.900.000,-

100.000,-

9.984.157,-

123.968,-

séta

Stefánia sétány 2. 1/3.

143

komfortos

2+1

14.300.000,-

100.000,-

10.078.559,-

103.532,-

séta

Takaréktár u. 2. 2/19.

56

komfortos

1

5.600.000,-

100.000,-

4.542.041,-

40.544,-

séta

Széchenyi tér 15. 3/44.

123

összkomfortos

3

12.300.000,-

100.000,-

8.769.777,-

102.336,-

séta

Arany J. u. 11. 2/6.

40

komfortos

1+1

4.000.000,-

100.000,-

3.471.048,-

28.960,-

séta

Bartók tér 9. 1. lh. 2/12.

55

komfortos

1+1

4.675.000,-

85.000,-

4.000.593,-

36.685,-

séta

Károlyi u. 4. 8/2.

40

összkomfortos

1

4.000.000,-

100.000,-

3.532.688,-

28.960,-

séta

Károlyi u. 4. 8/6.

40

összkomfortos

1

4.000.000,-

100.000,-

3.410.991,-

28.960,-

séta

Palánk u. 3. 3/11.

35

komfortos

1

3.500.000,-

100.000,-

2.995.008,-

25.340,-

séta

Szentháromság u. 39. C. ép. A. lh. 2/11.

30

komfortos

1

2.550.000,-

85.000,-

2.232.229,-

20.010,-

séta

Szentháromság u. 39. D. ép. A. lh. 3/14.

37

komfortos

1

3.145.000,-

85.000,-

2.559.737,-

24.679,-

séta

Tisza L. krt. 39. 1/4.

37

komfortos

1

3.145.000,-

85.000,-

2.695.727,-

24.679,-

séta

Vadász u. 7. fsz./3.

38

komfortos

1

3.230.000,-

85.000,-

2.748.032,-

25.346,-

séta

Vitéz u. 2. B. lh. 1/1.

36

komfortos

1

3.060.000,-

85.000,-

2.623.864,-

24.012,-

séta

Somogyi u. 20. fsz./1.

82

összkomfortos

3

8.200.000,-

100.000,-

6.679.764,-

68.224,-

séta

Az alap bérleti díj nem tartalmazza a külön szolgáltatások díját.

A lakások megtekintésére 2020. május 20. és 2020. május 27. napján az alábbi időpontokban biztosítunk lehetőséget.

Mikszáth K. u. 26. 3/2.

2020. május 20. és május 27.     9.30 - 9.50  

Vár u. 6. 2/3.

2020. május 20. és május 27.   12.40 - 13.00 

Zrínyi u. 5. 1/15.

2020. május 20. és május 27.   15.40 - 16.00 

Klauzál tér 5. 1/6.

2020. május 20. és május 27.   14.05 - 14.25 

Klauzál tér 5. 1/7.

2020. május 20. és május 27.   14.05 - 14.25   

Stefánia sétány 1. 2/9.

2020. május 20. és május 27.   12.10 - 12.30

Stefánia sétány 2. 1/3.

2020. május 20. és május 27.   12.10 - 12.30

Takaréktár u. 2. 2/19.

2020. május 20. és május 27.   11.15 - 11.35

Széchenyi tér 15. 3/44.

2020. május 20. és május 27.   13.40 - 14.00

Arany J. u. 11. 2/6.

2020. május 20. és május 27.   11.40 - 12.00

Bartók tér 9. 1. lh. 2/12.

2020. május 20. és május 27.     9.05 - 9.25 

Károlyi u. 4. 8/2.

2020. május 20. és május 27.   13.10 - 13.30 

Károlyi u. 4. 8/6.

2020. május 20. és május 27.   13.10 - 13.30   

Palánk u. 3. 3/11.

2020. május 20. és május 27.   14.40 - 15.00

Szentháromság u. 39. C. ép. A. lh. 2/11.

2020. május 20. és május 27.     8.00 - 8.20

Szentháromság u. 39. D. ép. A. lh. 3/14.

2020. május 20. és május 27.     8.00 - 8.20 

Tisza L. krt. 39. 1/4.

2020. május 20. és május 27.   10.35 - 11.05 

Vadász u. 7. fsz./3.

2020. május 20. és május 27.   10.05 - 10.25 

Vitéz u. 2. B. lh. 1/1.

2020. május 20. és május 27.     8.30 - 8.50 

Somogyi u. 20. fsz./1.

2020. május 20. és május 27.   15.10 - 15.30 

I.) Érvényesen pályázhat minden nagykorú, magyar állampolgár, illetve olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényben foglaltak alapján állandó tartózkodásra jogosult, aki Szegeden önkormányzati bérlakással – ide nem értve a szociálisan rászorultak átmeneti elhelyezést, a fiatalok, egyetemi, főiskolai hallgatók garzonházában való elhelyezést, a szolgálati lakásban történő elhelyezést, valamint az átmeneti lakásban történő elhelyezést –, illetve társbérleti lakrésszel nem rendelkezik. Továbbá akinek, valamint a vele jogszerűen együttköltöző személynek/személyeknek a lakásrendelet hatálya alá tartozó lakás vonatkozásában fennállt korábbi bérleti jogviszonya neki/nekik nem felróhatóan szűnt meg, illetve a korábbi bérleti jogviszonyt érintően büntető, polgári peres vagy egyéb hatósági eljárás nem indult, valamint az önkormányzat és közüzemek felé fizetendő díjhátralék nem terheli. A pályázónak legalább 37.050,- Ft egy főre jutó havi nettó jövedelemmel kell rendelkezni, melyet a pályázat benyújtását megelőző 3 havi jövedelemigazolással szükséges igazolni. Pályázó alatt a pályázat benyújtóját és a vele együttköltöző személyeket is érteni kell.

II. A pályázó a pályázat benyújtásával köteles a pályázati díj összegét megfizetni. A lakás pályázati díja a helyreállítási munkálatok költségének megfelelő összeg. A pályázati díj összege a nem nyertes pályázóknak a pályázati tárgyalást követő tíz munkanapon belül visszautalásra kerül, a nyertes pályázó esetében pedig a szerződéskötést követően szerződési biztosítékként szolgál a külön megállapodásban rögzített helyreállítási munkák elvégzése során okozott esetleges károk megtérítésére.

Egy pályázó több lakásra is pályázhat, de csak az elsőnek megnyert lakásra köthet bérleti szerződést, a többi lakás tekintetében a pályázata a pályázati eljárásból kizárásra kerül, így a többi lakásra vonatkozó pályázata során befizetett pályázati díj a pályázati tárgyalást követő tíz munkanapon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. Az induló térítési díj összegét a pályázók a pályázati tárgyaláson szóban emelhetik, a fentiekben meghatározott összeggel vagy annak egész számú többszörösével.

A nyertes pályázóval egy éves határozott időre szóló lakásbérleti szerződés kerül megkötésre, mely időtartam alatt a bérlő köteles legalább a pályázati kiírás és pályázati anyag mellékletét képező költségvetés szerinti munkákat elvégezni a felek között létrejövő külön megállapodás alapján.

A helyreállítási munkák befejezését követően, amennyiben a bérlő a külön megállapodásban foglaltak alapján a helyreállítási munkákat elvégezte, valamint a munkálatok elvégzését a bérbeadó leigazolta, és a bérlőnek lakbér, illetve közüzemi díjtartozása nincs, abban az esetben a bérlővel megkötött egy éves határozott időre szóló lakásbérleti szerződés határozatlan időtartamra történő módosítására kerül sor és a szerződési biztosíték összege a bérlőnek visszajár. A bérleti jogviszony határozatlan időtartamra történő módosításának további feltétele, hogy a bérlő a térítési díj és a helyreállítási költség összegének különbözetét megfizesse a bérbeadó részére. A bérlő által fizetendő térítési díjba a bérlőt megillető szerződési biztosíték összege beszámításra kerül.

III.) A pályázat benyújtásához szükséges dokumentációt bruttó 5.000 Ft/db ellenében 2020.május 28. napjától 2020. június 19. napján 13.00 óráig lehet megvásárolni, továbbá a pályázatot 2020. június 26. napján 13.00 óráig lehet benyújtani az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. sz. alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

IV.) Részletes pályázati kiírás PDF formátumban letölthető.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a pályáztatott lakást a fenti időpontban megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A bemutatók és a pályázati tárgyalás során maszk vagy szájat eltakaró kendő viselése kötelező!

A pályáztatott lakásokról a www.szegedingatlanok.hu oldalon is tájékozódhatnak.

 

                                                
                                                           Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       

  hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-122; 62/563-124; 62/563-135

          Tájékoztatjuk minden ügyfelünket, hogy az IKV Zrt. központi hibabejelentőjének telefonszáma: 06-20/2828-888.

Beadási határidő: 
2020. június 26. 13.00 óráig