Önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek bérleti díjáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a veszélyhelyzet idején az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek bérleti díj fizetési kötelezettség alóli mentességéről szóló 12/2020.( III.25.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, azon bérlők számára biztosít 2020. április 01. napjától a veszélyhelyzet elhárulásáig, de legfeljebb 2020. június 30. napjáig bérleti díj mentességet, akik az üzletet – a járványügyi helyzetre tekintettel – 2020. március 11. napja és 2020. március 31. napja között bezárják és az üzlethelyiségben folytatott, a rendelet 1.§ (3) és (4) bekezdésében foglalt  tevékenységüket  legkésőbb 2020. április 01. napjától szüneteltetik.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a vonatkozó rendelet alapján a bérleti díj mentesség biztosításának feltétele, hogy 2020. április 08. napjáig – a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon – tevékenységének szüneteltetését a főtevékenység jellegétől függően – az alábbiak szerint – a hatósághoz, vagy az IKV Zrt. részére bejelentse.

 

  1. számú melléklet

Amennyiben Ön, a rendelet 1.§ (3) bekezdése szerint, a helyiségben főtevékenységként – a kereskedelmi tevékenység a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendeletben foglaltak értelmében – bejelentésköteles, működési engedélyhez kötött, illetve nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez, úgy Önnek, a rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványt szükséges kitöltenie.  A bérleti díj teljesítése alóli mentesség a veszélyhelyzet idejére, de legfeljebb 2020. június 30. napjáig biztosítható.
A mentességhez a kereskedelmi tevékenységet folytató bérlőknek a rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozatot kell tenniük Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Kereskedelmi Csoportjánál, mely nyilatkozat az alábbi helyen érhető el: https://eservices.szeged.eu/eku/frontend/index.html#/portal/ugy/147

Figyelemmel Magyarország Kormányának a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletében 2020. március 28. napjától bevezetett kijárási korlátozásra, a nyilatkozatot elsődlegesen elektronikus úton az https://epapir.gov.hu oldalon, valamint ügyfélkapun/cégkapun keresztül küldhetik meg a Hivatal részére, ezen kívül a Szeged, Széchenyi tér 11. sz. alatt e célra kihelyezett gyűjtőládában helyezhetik el. Lehetőség van továbbá a nyilatkozat elsőbbségi küldeményként postai úton történő megküldésére.

 

 

  1. számú melléklet

Amennyiben Ön, a rendelet 1.§ (4) bekezdése szerint a helyiségben főtevékenységként – a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III.18.) Kormányrendelet 3.§(1) bekezdésében foglalt, valamint a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III.18.) Kormányrendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III.23.) Kormányrendelet 1.§ (8) bekezdésében foglalt – szolgáltatási tevékenységet végez, úgy Önnek, a rendelet 2. számú mellékletét képező formanyomtatványt szükséges kitöltenie, és azt legkésőbb 2020. április 08. napjáig  az IKV Zrt. részére e-mail úján benyújtania, valamint az eredeti példányt Társaságunkhoz eljuttatni (tel:+36-62-563-110; www.ikv.hu ) . 

Albérletbe adott nem lakás céljára szolgáló, üzletként működő helyiségek esetében a bérleti díj mentesség abban az esetben biztosítható, amennyiben az albérlő – bérbeadói hozzájárulással – a rendelet 1.§ (3) és (4) bekezdésében meghatározott tevékenység céljára használja a helyiséget, és 2020. március 31. napjáig az üzletet bezárja, valamint az üzlethelyiségben folytatott tevékenységét legkésőbb 2020. április 01. napjától szünetelteti, valamint a főtevékenység jellegétől függően a rendelet 1. vagy 2. számú mellékletét képező formanyomtatványt – a hatóság, illetve a IKV Zrt. részére 2020. április 08. napjáig benyújtja.

Az albérletbe adott helyiségek esetén a mentesség biztosításának további feltétele, hogy a bérlő csatolja az albérlő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a bérlő vele szemben albérleti díjat – az üzlet 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzet miatti zárva tartásának ideje alatt – nem érvényesít.

Amennyiben a helyiséget – bérbeadói hozzájárulással – több albérlő használja, úgy a fenti feltételeknek valamennyi albérlő vonatkozásában teljesülnie kell.

Albérletbe adott nem lakás céljára szolgáló üzletként működő helyiségek esetében a mentesség biztosításának további feltétele, hogy a bérlő nyilatkozzon arról, hogy az albérletbe adott bérleményt az albérlő tevékenységének szüneteltetése alatt, mint bérlő nem használja, vagy egyéb módon nem hasznosítja.

Amennyiben a veszélyhelyzet fennállása alatt, a bérlő vagy az albérlő, a bérleményben végzett tevékenységet ismét megkezdi, úgy erről a tevékenység megkezdése előtt legalább 3 munkanappal köteles az IKV Zrt.-t értesíteni. A tevékenység ismételt megkezdése esetén a bérleti díj a tevékenység megkezdése hónapjának első napjától válik esedékessé.

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a bérleti díj mentességre jogosult, úgy a bérleti díj kedvezmény utólag kerül jóváírásra.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a 12/2020.(III.25.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak megszegése esetén a bérleti díj fizetési kötelezettség visszamenőlegesen egy összegben válik esedékessé.

Amennyiben Ön, a bérleményt nem üzlet rendeltetés céljára használja, vagy a bérleményben a fenti rendelet alá nem tartozó tevékenységet végez, illetve a bérleményben végzett tevékenységét – akár korlátozott nyitvatartási időben – továbbra is folytatja,  úgy bérleti díj kedvezményre nem jogosult, azonban Társaságunk, mint bérbeadó, a fennálló járványügyi helyzetből adódóan felmerült gazdasági nehézségek enyhítése, és a hátralék felhalmozódásának elkerülése érdekében felajánlja a kamatmentes részletfizetés lehetőségét az alábbi feltételek szerint.

A 2020. április, május, június havi bérleti díjfizetési kötelezettség teljesítésére 6 havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk azzal, hogy 2020. április, május, június hónapokban csak a részletek összegének megfizetése esedékes, majd 2020. július hónaptól a részletek teljesítése mellett a tárgyhavi bérleti díjak megfizetése is esedékessé válik.

A részletfizetési kedvezményt kizárólag az erre vonatkozó megállapodás alapján biztosítjuk, így kérjük, hogy amennyiben Ön a felajánlott részletfizetés lehetőségét igénybe kívánja venni - a kialakult járványügyi helyzetre tekintetettel, a személyes ügyintézést mellőzve – kérelmét - jelen levelünk kézhezvételétől számított 15 napon belül –Társaságunk részére - lehetőség szerint - elektronikus levél formájában, az ikv@ikv.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni.

Az alábbi linkre kattintva elérheti a veszélyhelyzet idején az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek bérleti díj fizetési kötelezettség alóli mentességéről szóló, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2020. (III.25.) önkormányzati rendeletét. 

A nyomtatványok itt tölthetőek le: 

1. számú mellékelt 

2. számú melléklet 

3. számú mellékelt 

A rendelethez kapcsolódó jogszabályokat az alábbi linkekre kattintva érheti el:

2005. évi CLXIV. tv. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500164.tv

210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900210.kor

47/2020. (III.18.) Korm. rendelet https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000047.KOR&dbnum=1

61/2020. (III.23.) Korm. rendelet https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000061.kor

Hír típusa: