Ingatlanhasznosítási szerződés

 Ingatlanhasznosítási szerződés és módosításai
2024.02.29. Ingatlanhasznosítási szerződés (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
2024.02.29.

2./ Felek a jelenleg hatályos ingatlanhasznosítási szerződést 2024. január 01. napjára visszamenőleges hatállyal az alábbiak szerint módosítják:

2.1./ A szerződes Ill. fejezet 12.1. pont a) alpontja az alábbiak szerint módosul:
"a) a lakbér, kivéve a 12.2. ab) alpont szerinti lakbér és a használati díjak,"

2.2./ A szerződés Ill. fejezet 12.2. pont a) alpontja az alábbiak szerint módosul:
"a) a helyreállítatlan lakások költségelvű lakbérfizetési kötelezettség mellett történő pályáztatása esetén:
aa) a pályázaton kialakult térítési díj a berő által végzett helyreállítás költségének összegéig, valamint a pályázati biztosíték a bérlő által végzett helyreállítás költségének összegéig, amennyiben a berlő a bérleti szerződés időtartama alatt nem végzi el teljes körűen a helyreállítási munkálatokat, és emiatt a bérleti jogviszonya megszűnik, amelynek következtében az általa elégzett munkák költsége megtérítésre kerül részére,
ab) a lakbér a bérlő által végzett helyreállítás költségének összegéig, amennyiben a helyreállítás költsége a lakbérbe kerül beszámításra,"

2.3./ A szerződés Ill. fejezet 13.1. alpontjában szereplő második bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul:
"13.1. .... Az IKV Zrt. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, egyéb ingatlanok hasznositásából származó bevételének 54% + áfa összegét évente kúlön megállapodásban foglaltak szerinti részletekben köteles megfizetni az Önkormányzatnak, minimum a közgyűles által elfogadott IKV Zrt. üzleti tervében meghatározott ingatlanhasznosítási díj + afa/év értékben, a külön megállapodásban foglalt ütemezés szerint az Önkormányzat elkülönített ingatlanhasznosítási bevételi számlájára...."

2.4./ A szerződés Ill. fejezet 13.3. alpontja az alábbiak szerint módosul:
"A Felek megállapodnak abban, hogy az éves haszonbérleti dijat az IKV Zrt. számla ellenében, a 1 3.2 pont szerinti külön megállapodásban meghatározott ütemezés és határidő szerint átutalással köteles megfizetni az Önkormanyzat 12067008-00102705-00100002 sz. bankszámlájára."

2.5./ A szerződés Ill. fejezet 14.6.2. alpontja az alábbiak szerint módosul:
"14.6.2. Az adásvételi szerződések elkészítésének és az értékesítés, illetve a vétel teljes lebonyolításának díjtétele: az értékesített, illetve megvásárolt albetát forgalmi értékének 4%-a + áfa."

2.6./ A szerződés Ill. fejezet 14.9. alpontjának elsö mondata az alábbiak szerint módosul:
"14.9. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az IKV Zrt. által lebonyolított egyéb ingatlanértékesíés es telekértékesítes nem tartozik a Kbt. hatálya ála, úgy az IKV Zrt.-t ingatlanforgalmazói jutalék illeti meg, melynek összege a netto vételár 3%-a + áfa...."

3./ A szerződés záradéka törlésre kerül.

2024.02.19. 2024. I. negyedévre fizetendő haszonbérleti díj megállapítása...
2023.10.16. 2023. évre és a 2023. IV. negyedévre fizetendő haszonbérleti díj megállapítása...
2023.07.20. 2023. évre és a 2023. III. negyedévre fizetendő haszonbérleti díj megállapítása...
2023.05.11. 2023. évre és a 2023. II. negyedévre fizetendő haszonbérleti díj megállapítása...
2023.05.09. Ingatlanhasznosítási szerződés (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
2023.05.09.

1./ A szerződés IV. fejezet 3/. pontjának 3.1 alpontjában lévő "...társtulajdonosi döntésmeghozatalához szükséges..." szövegrészt "...rendelkezésre álló..." szövegrészre módosul.

2./ A szerződés IV. fejezet 3/. pontjának 3.2 alpontja az alábbiak szerint módosul:
"3.2. A Városüzemeltetési Iroda a meghívó kézhezvételétől számított 5 napon belül, de legkésőbb a társasházi közgyűlés napját megelőző napig köteles az IKV Zrt.-t tájékoztatni az érintett napirendek kapcsán a szavazással kapcsolatos álláspontjáról."

3./ A szerződés IV. fejezet 3/. pontjának 3.3 alpontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:
"3.3. A Felek rögzítik, hogy a 3.1. pontban megjelölt esetekben a társasház közös képviselője részéről az IKV Zrt. részére megküldött társasházi közgyűlési jegyzőkönyvet az IKV Zrt. - az önkormányzati tulajdon képviseletét ellátó szervezeti egysége útján - köteles annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon, de legkésőbb a közgyűlés napjától számított 15 napon belül a Városüzemeltetési Iroda részére továbbítani, kivéve amennyiben a társasház közös képviselője a közgyűlési jegyzőkönyvet a fenti határidőn belül az IKV Zrt. részére nem küldi meg..."

4./ A szerződés Záradéka az alábbiak szerint módosul:
Záradék: Az 50/2023. (II.17) kgy. sz. határozattal jóváhagyott szerződésmódosítás hatályba lépése 2023. február 20. napja azzal, hogy a szerződés III. fejezet 13.1. pontjában meghatározott haszonbérleti díj mértékére vonatkozó rendelkezést a Felek 2023. január 01. napjától alkalmazzák."

2023.02.20. Ingatlanhasznosítási szerződés (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
2023.01.18. 2023. I. negyedévre fizetendő haszonbérleti díj megállapítása...
2022.10.18. 2022. IV. negyedévre fizetendő haszonbérleti díj megállapítása...
2022.07.19. 2022. III. negyedévre fizetendő haszonbérleti díj megállapítása...
2022.04.25. 2022. II. negyedévre fizetendő haszonbérleti díj megállapítása...
2022.02.28.

A Felek a közöttük 2002. február 15. napján, a 102/2002. (II.15) Kgy. sz. határozat alapján létrejött, majd többször módosított Ingatlanhasznosítási Szerződést 2022. január 01. napjára visszamenőleges hatállyal az alábbiak szerint módosítják:

1./ A szerződés II. fejezet 11. pontjának 1. b) és 1. j) alpontjai az alábbiak szerint módosulnak:
"II.11.1.b) nem lakás célú helyiségek bérleti díja - kivéve a pályázati hirdetményben foglaltaknak megfelelően, a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotú, vagy a felújítandó nem lakás célú helyiségek bérleti díjra történő pályáztatása esetén fizetendő bérleti díj a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba, vagy a felújított állapotba hozatal kialakítási költségek összegéig -, nem lakás célú helyiségek használati díja,"

"II.11.1. j) nem lakás célú helyiség bérbeadási pályázat esetén a bérleti jog ellenérték - kivéve a pályázati hirdetményben foglaltaknak megfelelően, a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotú, vagy a felújítandó nem lakás célú helyiségek bérleti jog ellenértékre történő pályáztatása esetén a bérleti jog ellenérték, a rendeltetésszerű használatra alkalmasállapotba, vagyfelújított állapotba hozatal kialakításiköltségének összegéig - a nem önkormányzatiberuházásban épült, vagy felújított épületben lévő pályáztatott helyiségek esetén,"

2./ A szerződés II. fejezet 11. pontjának 2. pontja az alábbi h) alponttal egészül ki:
"II.11.2. h) a pályázati hirdetményben foglaltaknak megfelelően a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotú, vagy felújítandó nem lakás célú helyiségek bérleti díjra történő pályáztatása esetén fizetendő bérleti díj, valamint a bérleti jog ellenértékre történő pályáztatása esetén a bérleti jog ellenérték a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba, vagy a felújított állapotba hozatal kialakítási költségének összegéig."

3./ A szerződés III.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
"III.1. A Felek megállapodnak abban, hogy az IKV Zrt. az átadott, illetve átadásra kerülő nem lakás céljára szolgálóhelyiségek, egyéb ingatlanok hasznosítása után haszonbérleti díjat köteles fizetni a Tulajdonosnak az alábbiak szerint:

Az IKV Zrt. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, egyéb ingatlanok hasznosításából származó bevételének 50% + ÁFA összegét évente külön megállapodásban foglaltak szerinti részletekben köteles megfizetni a tulajdonosnak, minimum a közgyűlés által elfogadott IKV Zrt. üzleti tervében meghatározott ingatlanhasznosítási díj + áfa/év értékben, a külön megállapodásban foglalt ütemezés szerint a Tulajdonos elkülönített ingatlanhasznosítási bevételi számlájára. Az üzleti terv elfogadásáig a tárgyévet megelőző év elfogadott üzleti tervében szereplő ingatlanhasznosítási díj + áfa/évalapján kerül megfizetésre a hasznbérlet díj, a külön megállapodásban foglalt ütemezés szerint.A tényleges ingatlanhasznosításból származó éves bevételről készült nyilvántartás megküldését követően az eredeti előirányzat összegéhez viszonyított korrekciót a következő év május 31-ig köteles elszámolni."

4./ A szerződés III.2. pontja törlésre kerül.

5./ A szerződés III.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
"III.3. Felek megállapodnak abban, hogy a haszonbérleti díjat az IKV Zrt. számla ellenében, a III.1. és III.1/A pontban meghatározottak szerint, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig átutalással köteles megfizetni a Tulajdonos 12067008-00102705-00100002 sz. bankszámlájára."

2022.01.25. 2022. I. negyedévre fizetendő haszonbérleti díj megállapítása...
2021.10.18. 2021. IV. negyedévre fizetendő haszonbérleti díj megállapítása...
2021.07.23. 2021. III. negyedévre fizetendő haszonbérleti díj megállapítása...
2021.04.27. 2021. II. negyedévre fizetendő haszonbérleti díj megállapítása...
2021.01.25. 2021. I. negyedévre fizetendő haszonbérleti díj megállapítása...
2020.12.23.    Az Ingatlanhasznosítási szerződés III. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

   "1. Felek megállapodnak abban, hogy az IKV Zrt. az átadott, illetve átadásra kerülő nem lakás céljára szolgáló helyiségek, egyéb ingatlanok hasznosítása után haszonbérleti díjat köteles fizetni a tulajdonosnak az alábbiak szerint:
Az IKV Zrt. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek , egyéb ingatlanok hasznosításából származó bevételének 40%+ÁFA összegét - 2020. évre vonatkozóan 55%+ÁFA összegét - évente külön megállapodásban foglaltak szerinti részletekben köteles megfizetni a Tulajdonosnak, minimum a közgyűlés által elfogadott IKV Zrt. üzleti tervében meghatározott ingatlanhasznosítási díj + ÁFA /év értékben, a külön megállapodásban foglalt ütemezés szerint a Tulajdonos elkülönített ingatlanhasznosítási bevételi számlájára. Az üzleti terv elfogadásáig a tárgyévet megelőző év elfogadott üzleti tervében szereplő ingatlanhasznosítási díj + ÁFA /év alapján kerül megfizetésre a haszonbérleti díj, a külön megállapodásban foglalt ütemezés szerint. A tényleges ingatlanhasznosításból származó éves bevételről készült nyilvántartás megküldését követően az eredeti előirányzat összegéhez viszonyított korrekciót a következő év május 31-ig köteles elszámolni..."

2020.10.28. 2020. IV. negyedévre fizetendő haszonbérleti díj megállapítása...
2020.07.15. 2020. III. negyedévre fizetendő haszonbérleti díj megállapítása...
2020.04.24. 2020. II. negyedévre fizetendő haszonbérleti díj megállapítása...
2020.01.21. 2020. I. negyedévre fizetendő haszonbérleti díj megállapítása...
2019.10.28. 2019. IV. negyedévre fizetendő haszonbérleti díj megállapítása...
2019.06.09. 2019. III. negyedévre fizetendő haszonbérleti díj megállapítása...
2019.05.17. 2019. II. negyedévre fizetendő haszonbérleti díj megállapítása...
2019.01.17. 2019. I. negyedévre fizetendő ingatlanhasznosítási díj megállapítása...
2018.12.28.    "...A Tulajdonos vállakozási szerződés keretében megbízhatja az IKV Zrt-t az önkormányzati tulajdonú ingatlanok helyreállításával, felújításával, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalához szükséges munkák és tervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzésével, önkormányzati beruházások tervezésével, kivitelezésével..."
2018.10.11. 2018. IV. negyedévre fizetendő ingatlanhasznosítási díj megállapítása...
2018.07.10. 2018. III. negyedévre fizetendő ingatlanhasznosítási díj megállapítása...
2018.07.09.    "...A Tulajdonos vállakozási szerződés keretében megbízhatja az IKV Zrt-t az önkormányzati tulajdonú ingatlanok helyreállításával, felújításával, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalához szükséges munkák és tervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzésével..."
2018.05.04. 2018. II. negyedévre fizetendő ingatlanhasznosítási díj megállapítása...
2018.02.26.    "...Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az IKV Zrt által bonyolított egyéb ingatlanértékesítés és telekértékesítés nem tartozik a Kbt. hatálya alá, úgy az IKV Zrt-t ingatlanforgalmazói jutalék illeti meg, melynek összege a nettó vételár 1,5%+ÁFA. A jutalék megfizetése a vételár beérkezését követően kibocsátott számla kézhezvitelét követő 30 napos fizetési határidő betartásával, átutalással esedékes.
   A tulajdonos vállalja, hogy az IKV Zrt.-nek az ingatlanforgalmazási jutaléktól függetlenül minden évben, a tárgyév utolsó negyedévében ingatlanonként, a költségek részletezésével, az éves haszonbérleti díj elszámolással egyidejűleg benyújtott számla alapján megtéríti az értékesítési eljárása során felmerült, számlával igazolt költségeit.
   Ha a tulajdonos döntése vagy a pályázat eredménytelensége miatt az ingatlan értékesítésére nem kerül sor, az IKV Zrt. jogosult az egyéb igazolt költségei megtérítését igényelni a Tulajdonostól..."
2018.01.11. 2018. I. negyedévre fizetendő ingatlanhasznosítási díj megállapítása...
2017.12.18.    "11.1 h) lakás bérbeadási pályázat esetén - ide nem értve a helyreállítatlan lakások költségelvű lakbér fizetési kötelezettség mellett történő pályáztatása esetén a pályázaton kialakult térítési díjat a helyreállítási költség összegéig - befizetett térítési díj, a lakásbérlet közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén befizetett térítési díj a nem önkormányzati beruházásban épült, vagy felújított épületben lévő lakások esetén"
* * *

   "11.2 a) lakás bérbeadási pályázat esetén befizetett térítési díj, a lakásbérlet közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén befizetett térítési díj az önkormányzati beruházásban épült, vagy felújított épületben pályáztatott lakások esetén, melyet az elkülönített ingatlanhasznosítási bevétel számlára kell befizetni. A Tulajdonos bevétele továbbá a helyreállítatlan lakásokköltségelvű lakbér fizetési kötelezettség mellett történő pályáztatása esetén a pályázaton kialakult térítési díj a helyreállítási költség összegéig. Amennyiben a bérlő a bérleti szerződés időtartama alatt nem végzi el teljes körűen a helyreállítási munkálatokat, és emiatt a bérleti jogviszonyamegszűnik, amelynek következtében az általa elvégzett munkák költsége megtérítésre kerül részére, abban az esetben a pályázati biztosíték a Tulajdonos bevétele a bérlő által elvégzett helyreállítási munkák költségének összegéig."

* * *

   "11.3 ... Szociális helyzet alapján történő pályáztatás, szociálisan rászorultak átmeneti elhelyezése, illetve komfort nélküli komfortfokozatú lakásban történő elhelyezés jogcímen történő bérbe adás esetén a bérlő által megtett, a lakás kiüresítésére és visszaadására vonatkozó, közjegyzői okiratban foglalt nyilatkozat díja."
2017.11.21.    "5.3. A Tulajdonos vállalkozási szerződés keretében megbízhatja az IKV Zrt.-t az önkormányzati tulajdonú ingatlanok helyreállításával, felújításával, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalához szükséges munkák elvégzésével a Kbt. 9.§ (1) bekezdés h) pontja alapján...."
2017.10.20. 2017. IV. negyedévre fizetendő ingatlanhasznosítási díj megállapítása...
2017.01.17. 2017. I. negyedévre fizetendő ingatlanhasznosítási díj megállapítása...
2016.10.12. 2016. IV. negyedévre fizetendő ingatlanhasznosítási díj megállapítása...
2016.07.26. 2016. III. negyedévre fizetendő ingatlanhasznosítási díj megállapítása...
2016.04.27. 2016. II. negyedévre fizetendő ingatlanhasznosítási díj megállapítása...
2016.01.15. 2016. I. negyedévre fizetendő ingatlanhasznosítási díj megállapítása...
2015.07.31. 2015. III. negyedévre fizetendő ingatlanhasznosítási díj megállapítása...
2015.05.20.    "5.3. A Tulajdonos vállalkozási szerződés keretében megbízhatja az IKV Zrt.-t az üres önkormányzati lakások helyreállításával a lakásgazdálkodás közfeladat ellátása érdekében a Kbt. 9.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján...."
2015. II. negyedévre fizetendő ingatlanhasznosítási díj megállapítása...
2015.02.04. 2015. I. negyedévre fizetendő ingatlanhasznosítási díj megállapítása...
2014.11.06. 2014. IV. negyedévre fizetendő ingatlanhasznosítási díj megállapítása...
2014.08.07. 2014. III. negyedévre fizetendő ingatlanhasznosítási díj megállapítása...
2014.06.24. 2014. II. negyedévre fizetendő ingatlanhasznosítási díj megállapítása...
2013.11.13. 2013. IV. negyedévre fizetendő ingatlanhasznosítási díj megállapítása...
2013.08.08. 2013. III. negyedévre fizetendő ingatlanhasznosítási díj megállapítása...
2013.05.10. 2013. II. negyedévre fizetendő ingatlanhasznosítási díj megállapítása...
2012.07.31. 2012. III. negyedévre fizetendő ingatlanhasznosítási díj megállapítása...
2012.03.08.    "1. Felek megállapodnak abban, hogy az IKV Zrt. az átadott, illetve átadásra kerülő nem lakás céljára szolgáló helyiségek, egyéb ingatlanok hasznosítása után haszonbérleti díjat köteles fizetni a tulajdonosnak az alábbiak szerint:
Az IKV Zrt. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek , egyéb ingatlanok hasznosításából származó bevételének 40%+ÁFA összegét évente külön megállapodásban foglaltak szerinti részletekben köteles megfizetni a Tulajdonosnak, minimum a közgyűlés által elfogadott IKV Zrt. üzleti tervében meghatározott ingatlanhasznosítási díj + ÁFA/év értékben, a külön megállapodásban foglalt ütemezés szerint a Tulajdonos elkülönített ingatlanhasznosítási bevételi számlájára. Az üzleti terv elfogadásáig a tárgyévet megelőző évelfogadott üzleti tervében szereplő ingatlanhasznosítási díj+ÁFA /év alapján kerül megfizetésre a haszonbérleti díj, a külön megállapodásban foglalt ütemezés szerint. A tényleges ingatlanhasznosításból származó éves bevételről készült nyilvántartás megküldését követően az eredeti előirányzat összegéhez viszonyított korrekciót a következő év május 31-ig köteles elszámolni..."

   "1/A. Az 1. pont szerinti külön megállapodás megkötésére az önkormányzat képviseletében a polgármester jogosult az IKV Zrt. minden negyedévet követő hónap utolsó napjáig előterjesztett, a tárgyi negyedévre vonatkozó haszonbérleti díj összegét tartalmazó javaslata alapján, az előterjesztés beérkezését követő 15 napon belül, de legkésőbb a negyedév lezárását követő második hónap 20. napjáig. Amennyiben az ütemezésre vonatkozó megállapodás a felek között a negyedév lezárását követő második hónap 20. napjáig nem jön létre, úgy a tárgyi negyedévben a hátralévő haszonbérleti díj havi egyenlő részletekben kerül megfizetésre....

2011.06.10.    "...Felek megállapodnak, hogy a 10.2 3. alpontjában szereplő számlakiegyenlítés elszámolásával kapcsolatban az alábbi eljárást követik: az IKV Zrt. a Vagyongazdálkodási- és a Pénzügyi Bizottságok által jóváhagyott beruházási munkákhoz kapcsolódóan havonta egy előlegszámlát állít ki a Tulajdonos felé 15 napos fizetési határidővel. Az IKV Zrt. a negyedév során benyújtott előlegszámlák (3 db) és a 4. pont szerinti halaszthatatlan beavatkozást igénylő beruházások elszámolásáról, a munkálatok tényleges összegének ismeretében, negyedévente előterjesztést nyújt be a Bizottságok részére. Bizottsági jóváhagyásokat követő 8 napon belül"
   - amennyiben az előleg számlák összege kisebb mint a ténylegesen elvégzett, bizottságok által jóváhagyott beruházások értéke, akkor az IKV Zrt. végszámlát bocsát ki 15 napos fizetési határidővel.
   - amennyiben az előleg számlák összege nagyobb mint a ténylegesen elvégzett, bizottságok által jóváhagyott beruházások értéke, akkor az IKV Zrt. végszámlát bocsát ki és 15 napon belül a különbözetet rendezi.."
* * *

   "... Halaszthatatlan beavatkozást igénylő esetekben a kivitelezési munka elvégezhető a Városüzemeltetési Iroda előzetes jóváhagyása nélkül, de utólagos elszámolási igény kizárólag abban az esetben nyújtható be, ha a beavatkozást igénylő eseményről a Városüzemeltetési Irodát haladéktalanul értesítették és az a beavatkozás szükségességét jóváhagyta..."

* * *

   "...Felek megállapodnak abban, hogy az IKV Zrt. az átadott, illetve átadásra kerülő nem lakás céljára szolgáló helyiségek, egyéb ingatlanok hasznosítása után haszonbérleti díjat köteles fizetni a tulajdonosnak az alábbiak szerint:
Az IKV Zrt. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek , egyéb ingatlanok hasznosításából származó bevételének 40%+ÁFA összegét évente havi egyenlő részletekben köteles megfizetni a Tulajdonosnak, minimum a közgyűlés által elfogadott IKV Zrt. üzleti tervében meghatározott ingatlanhasznosítási díj + ÁFA/év értékben, havi egyenlő részletekben a Tulajdonos elkülönített ingatlanhasznosítási bevételi számlájára. A tárgyévben az üzleti terv elfogadásáig a tárgyévet megelőző év decemberében fizetett ingatlanhasznosítási díj összegével megegyező összeg kerül megfizetésre számla alapján havonta. Az üzleti terv elfogadását követő hónap számlájában a különbözet korrigálásra kerül. A tényleges ingatlanhasznosításból származó éves bevételről készült nyilvántartás megküldését követően az eredeti előirányzat összegéhez viszonyított korrekciót a következő év május 31-ig köteles elszámolni..."
2008.09.26.    "...Orvosi rendelők karbantartási munkálatai esetében, amennyiben az egy orvosi rendelőben egy kiváltó ok következtében felmerülő karbantartási munka ellenértéke a nettó 100.000,- Ft-ot meghaladja, úgy az 5.2 pontban foglaltak szerint kell eljárni. Az előzetes jóváhagyásra nem kötelezett, elvégzett karbantartási munkák ellenértékének kiszámlázására negyedévente kerül sor, melyhez csatolni kell a teljesítésről szóló részletes kimutatást..."
* * *

   "...7.11 Beépítési illetőleg felújítási kötelezettséggel értékesített ingatlanok esetében a kötelezettség teljesülésének figyelemmel kísérése, a tulajdonos részére tájékoztatás nyújtása..."
2007.06.12. Ingatlanhasznosítási szerződés (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)