SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

átalakított, korszerűsített, bővített lakások piaci alapon történő bérbeadására.

A pályázat célja 5 év határozott idejű lakásbérleti szerződések megkötése,
óvadékra történő licitálással.
 1. Cím
  (Szeged)
  Építési
  mód
  Alapt.
  (m2)
  Komfort
  fok.
  Szobák Lakbér
  övezet
  Induló
  óvadék(Ft)
  Pályázati
  díj (Ft)
  Alap
  bérleti díj
  (Ft)
  Bemutatás

  2017.08.24
  Képek
  Oskola u. 17.
  TT. 4.
  hagyományos 74 összkomfort 1+hall I. 351 648,   175 824,   87 912,   12:30 - 12:50
  Fekete sas u. 19-21.
  2.lph. 2.em. 6.
  hagyományos 178 komfortos 4 I. 734 784,   367 392,   183 696,   11:00 - 11:20
  Dózsa György u. 9.
  2.em. 13.
  hagyományos 92 összkomfort 2 I. 437 184,   218 592,   109 296,   09:30 - 09:50
  Nagy Jenő u. 1.
  1.em. 6.
  hagyományos 80 összkomfort 2 I. 380 160,   190 080,   95 040,   11:30 - 11:50
  Stefánia 1.
  2.em. 7.
  hagyományos 125 összkomfort 3+1 I. 594 000,   297 000,   148 500,   10:00 - 10:20
  Kazinczy u. 2.
  I/5.
  hagyományos 57 komfortos 1+hall I. 235 296,   117 648,   58 824,   09:00 - 09:20
  Debreceni u. 31.
  1.em. 5.
  hagyományos 68 komfortos 2 III. 233 648,   116 824,   58 412,   08:30 - 08:50
  Széchenyi tér 8.
  2.em. 17.
  hagyományos 103 összkomfort 2+1 I. 489 456,   244 728,   122 364,   10:30 - 10:50
  Roosevelt tér 10-11.
  4.em. 52.
  hagyományos 23 összkomfort 1 I. 109 296,   54 648,   27 324,   12:00 - 12:20
  Roosevelt tér 10-11.
  4.em. 59.
  hagyományos 41 összkomfort 1 I. 194 832,   97 416,   48 708,   12:00 - 12:20
  Kelemen u. 4.
  fszt. 2.
  hagyományos 88 összkomfort 3 I. 418 176,   209 088,   104 544,   13:30 - 13:50
  Kelemen u. 4.
  2.em. 9.
  hagyományos 88 összkomfort 3 I. 418 176,   209 088,   104 544,   13:30 - 13:50

  A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a pályáztatott lakást a fenti időpontban megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.


 2. Pályázó az a nagykorú, magyar állampolgár, illetve olyan személy lehet, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényben foglaltak alapján állandó tartózkodásra jogosult, aki önkormányzati bérlakással - ide nem értve a szociálisan rászorultak átmeneti elhelyezést, a fiatalok, egyetemi, főiskolai hallgatók garzonházában való elhelyezést, a szolgálati lakásban történő elhelyezést, valamint az átmeneti lakásban történő elhelyezést - társbérleti lakrésszel nem rendelkezik.

  Pályázó alatt a pályázat benyújtóját és a vele együttköltöző személyeket is érteni kell.

  A leendő bérlő, vagy együttköltöző családtagja köteles a kivételekben - szociálisan rászorultak átmeneti elhelyezése, a fiatalok, egyetemi, főiskolai hallgatók garzonházában való elhelyezés, a szolgálati lakásban történő elhelyezés, valamint az átmeneti lakásban történő elhelyezés - meghatározott módon megszerzett lakást legkésőbb a megpályázott lakás bérleti szerződésének megkötésétől számított 30 napon belül a bérbeadónak helyreállított állapotban visszaadni. A lakás visszaadási kötelezettség elmulasztása esetén a bérbeadó a pályázott lakás bérleti jogviszonyát írásban felmondja.


 3. A pályáztatás óvadék megfizetésére történik. Az induló óvadék összege a tárgyi lakás vonatkozásában fizetendő 4 havi piaci bérleti díjnak megfelelő összeg, melyet a tárgyalás során alkalmanként 1 havi piaci bérleti díj összegével vagy annak egész számú többszörösével lehet emelni.

 4. A pályázók közül azzal a személlyel kell 5 éves határozott időtartamra történő bérleti szerződést kötni, aki a pályázati feltételeknek megfelel, és a pályázati tárgyalás során a legmagasabb óvadékra tett ajánlatot. A pályázati díj a pályázat nyertesénél az általa fizetendő óvadék összegébe beszámít, míg a többi pályázó esetén annak visszautalására a pályázati tárgyalást követő naptól számított tíz munkanapon belül kerül sor.

 5. A pályázati dokumentációt lakásonként 5.000,- Ft összegért, 2017. augusztus 28. napjától 2017. szeptember 01. napján 13.00 óráig lehet megvásárolni az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Ügyfélszolgálatánál (Szeged, Dáni u. 14-16.).

  A pályázati dokumentáció tartalmazza a pályázati kiírást, a pályázati ajánlatot és tájékoztatót, a meghatalmazáshoz szükséges nyomtatványt.

  Ezen részletes pályázati kiírás az IKV Zrt. és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán(Szeged, Széchenyi tér 11.) tekinthető meg.


 6. A pályázó személyesen vagy meghatalmazottja útján nyújthatja be pályázatát. A pályázatokat a pályázati ajánlat és tájékoztató lappal és a pályázati díj befizetésének igazolásával, 2017. szeptember 06. napján 17.00 óráig lehet benyújtani az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Ügyfélszolgálatánál, ügyfélfogadási időben.

  Több lakás egyidejű pályáztatása esetén egy pályázó több lakásra is pályázhat, de a bérbeadóval kizárólag egy lakásra köthet bérleti szerződést.


 7. A pályázati tárgyalás 2017. szeptember 13. napján lesz, a pályázati ajánlat és tájékoztatóban feltüntetett időpontban az IKV Zrt. (Szeged, Dáni u. 14-16.) épületében.

  Erről külön értesítést nem küldünk. A tárgyaláson a pályázónak személyesen kell megjelenni érvényes személyi igazolvánnyal, illetve akadályoztatása esetén szabályos meghatalmazással lehet képviselni. A meg nem jelenés a pályázat visszavonását jelenti, aminek következtében a pályázó a befizetett pályázati díjat elveszíti.


 8. A 2017. szeptember 13. napján tartott pályázati tárgyalás nyertese 2017. szeptember 28. napján 15.30 óráig köteles az óvadékra tett ajánlatának megfelelő összeget befizetni az IKV Zrt. pénztárába (Szeged, Dáni u.14-16.), és a bérbeadóval az 5 éves határozott időtartamú bérleti szerződést megkötni a pályázati ajánlat és tájékoztatóban előírtak szerint.

  A határidő elmulasztása esetén a pályázati díj összegét elveszíti.


 9. A piaci viszonyok alapján bérbeadott lakásra vonatkozó bérleti jogviszony 5 éves határozott időtartamra köthető, amely a bérlőnek a bérleti szerződés lejárta előtt benyújtott kérelmére további 5 évre mindaddig meghosszabbítható, amíg a bérlő az elhelyezéskori feltételeknek megfelel, továbbá a lakásbérleti szerződésben vállalt kötelezettségei tekintetében nincs hátraléka, valamint lakbér és közüzemi díj tartozása.

  A nyertes pályázó által befizetett óvadék teljes összegének a bérleti jogviszony fennállása, annak meghosszabbítása alatt rendelkezésre kell állnia.


 10. A piaci viszonyok alapján megkötött, illetve módosított lakásbérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költsége a nyertes pályázót/bérlőt terheli.

 11. A fentiek alapján bérbe adott lakás bérlője piaci lakbért köteles fizetni.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást Társaságunk Ügyfélszolgálata (Szeged, Dáni u. 14-16.) tud adni ügyfélfogadási időben.

Tájékoztatjuk minden ügyfelünket, hogy az IKV Zrt. központi hibabejelentőjének új telefonszáma 06-20/2828-888.

HIRDETÉS LETÖLTÉSE